Kalkulator podatku VAT – dla kogo? Co to jest podatek VAT?

Podatek VAT to potoczne określenie podatku od towarów i usług. Jest zobowiązaniem, które dotyczy każdego konsumenta. Na paragonie widnieje jako skrót PTU. Dla zwykłego konsumenta podatek VAT nie jest zbyt istotny. Inaczej jest już z przedsiębiorcami. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie tylko jest zobowiązana prawidłowo naliczać stawki opodatkowania, ale też odprowadzać opłatę w określonym terminie do Urzędu Skarbowego. Co to jest podatek VAT? Czy kalkulator podatku VAT pomoże go prawidłowo wyliczyć? Co oznacza kwota brutto i netto?
Kalkulator VAT
Kwota
Sposb obliczania
Procent VAT

Co to jest podatek VAT?

Skrót VAT wywodzi się z języka angielskiego od określenia: value addend tax. Pojęcie to oznacza „podatek od wartości dodanej”. Kto ma obowiązek płacenia podatku VAT? Do wnoszenia tej opłaty zobowiązane są podmioty gospodarcze. Dotyczy to wszelkich rodzajów spółek i przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie branże mają obowiązek bycia płatnikiem VAT. Podatek VAT płacą też osoby fizyczne, jeśli prowadzą wynajem posiadanych lokali na cele użytkowe. Z płacenia podatku VAT można też zostać zwolnionym. Nie opłacają go przede wszystkim przedsiębiorcy, jeśli ich przychody w roku poprzednim nie przekroczyły 200 000 złotych. Ale nie muszą korzystać z tej możliwości. Wystarczy bowiem zarejestrować się i złożyć deklarację w Urzędzie Skarbowym pozostania czynnym podatnikiem VAT-u. Brak odprowadzania podatku VAT jest tak naprawdę opłacalny w dwóch sytuacjach. Przede wszystkim liczą się tutaj wysokie koszty prowadzenia działalności oraz gdy usługi lub towary są oferowane tylko i wyłącznie innym przedsiębiorcom. Wysokie koszty własne umożliwiają zmniejszenie kwoty opodatkowania oraz odliczenie podatku VAT.

Jak nalicza się podatek VAT?

Formalnie podatek od towarów i usług opłacają ci, którzy je dostarczają lub wytwarzają. Oni bowiem wyliczają odpowiednie stawki podatku VAT, które w następnej kolejności odprowadzają do Urzędu Skarbowego. Ale tak naprawdę VAT obciąża odbiorców danego towaru lub usługi. Bezpośredni odbiorca bowiem płaci cenę wyższą o wartość VAT, którą nalicza każdy właściciel firmy w oferowanych przez siebie towarach lub usługach. By zrozumieć sposób naliczania VAT-u, trzeba wiedzieć, co oznacza cena netto, a co kwota brutto. Cena netto jest kwotą niższą, gdyż nie zawiera podatku VAT. Cena brutto określa wartość towaru lub usługi liczoną wraz podatkiem VAT. W zrozumieniu istoty opodatkowania towarów i usług ważne są również takie pojęcia jak:

  1. VAT naliczony,
  2. VAT należny.

Odliczenie podatku VAT zapobiega kilkukrotnemu opodatkowaniu tego samego przedmiotu w obrocie, ale pomiędzy przedsiębiorcami. VAT naliczony oznacza więc podatek, który płaci przedsiębiorca podczas zakupu towarów lub usług, jakie są niezbędne dla prowadzonej przez niego działalności. VAT należny przedsiębiorca dolicza do wytworzonych przez siebie towarów. Natomiast wartość podatku VAT, którą przedsiębiorca musi zwrócić do Urzędu Skarbowego, to różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym, a naliczonym. Przy wyniku ujemnym następuje zwrot nadpłaconego podatku, który może też być przeniesiony na następny miesiąc lub kwartał rozliczeniowy.

Kto jest zwolniony z podatku VAT?

Podatnik VAT może być czynny, czyli taki, który płaci VAT oraz zwolniony – korzystający z tak zwanego zwolnienia podmiotowego lub z tak zwanego zwolnienia przedmiotowego.

  1. Zwolnienie z VAT podmiotowe jest w sytuacji, gdy przychody przedsiębiorcy czyli wartość sprzedaży, nie przekroczyły w poprzednim roku limitu 200 000 złotych. Warto przy tym wiedzieć, że limit sprzedaży nie obejmuje kwoty podatku oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jak również sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Do limitu nie wlicza się także sprzedaży towarów i usług, które są zwolnione przedmiotowo z VAT, ale poza transakcjami związanymi z nieruchomościami. Nie liczy się również sprzedaży towarów zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji.
  2. Zwolnienie z VAT przedmiotowe nie zależy od wysokości obrotów w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie świadczy usług lub nie sprzedaje towarów, jakie są wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy VAT. Jest to zwolnienie przedmiotowe ze względu na przedmiot prowadzonej działalności. Do tego przedmiotu należą: szeroko rozumiane usługi w zakresie opieki medycznej, usługi nauczania prywatnego – na wszystkich poziomach szkolnictwa - dla nauczycieli, usługi nauczania języków obcych, usługi finansowe takie jak: zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowe, udzielanie poręczeń, gwarancji i pozostałych zabezpieczeń transakcji. Zwolnieniu podlegają również usługi kredytowe, pożyczkowe z instrumentami finansowymi.

Oblicz podatek VAT – prosty kalkulator podatku VAT

Kalkulator podatku vat brutto - netto służy zasadniczo do obliczania wartości netto i brutto ceny towaru przy konkretnej stawce VAT. Jest to bardzo proste narzędzie, które umożliwi przedsiębiorcy prawidłowe obliczenie ceny dla danej usługi bądź towaru i ustalenie tej, która będzie tutaj najkorzystniejsza. Dzięki zawsze aktualnemu kalkulatorowi VAT można obliczyć wartość podatku VAT, jak również kwotę netto czy brutto dla wszystkich towarów i usług.

Kalkulator jest prostym, intuicyjnie działającym narzędziem na podstawie nieskomplikowanego, intuicyjnego mechanizmu. Na początku należy ustalić podstawową wartość towaru lub usługi, a następnie wpisać ją w miejsce, gdzie widnieje informacja o kwocie. Po wpisaniu wartości trzeba wybrać rodzaj wyliczenia z brutto netto czy netto brutto (sposób obliczenia). Potem należy podać konkretną stawkę opodatkowania podatkiem VAT. Po wykonaniu tych konkretnych wyborów, kalkulator podatku VAT brutto-netto obliczy i wskaże konkretną wartość.

Kiedy i jak rozlicza się VAT?

Przedsiębiorcy rozliczają podatek VAT miesięcznie lub co kwartał. Sposób rozliczania się należy wybrać w deklaracji, jaka jest składana do Urzędu Skarbowego. Rozliczenie ogólnie polega  na zsumowaniu wartości zakupów w trakcie danego okresu rozliczeniowego, a następnym krokiem jest  zsumowanie wartości sprzedanych towarów. Informacje składane są do Urzędu Skarbowego w formie deklaracji. Kolejnym obowiązkiem, jaki nałożył na podatników ustawodawca od 1 października 2020 roku, jest  dokument elektroniczny - JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny VAT) z deklaracją.

Stawki podatku VAT w Polsce

Szczegółowe zasady opodatkowania, a także wysokość stawek podatku VAT określa ustawa o VAT, czyli tak zwana „matryca podatkowa VAT”, która jest aktualizowana każdego roku przez Ministra Finansów. Niezbędne dane znajdują się w szczególności w dziale VIII i załącznikach do ustawy o VAT. Podstawowa stawka VAT-u wynosi w Polsce 23%. Możliwe są także obniżone wartości podatku VAT.

Obowiązujący VAT w Polsce w zależności od towaru i usług:

  1. 23% to podstawowa stawka podatku;
  2. 8% stosuje się do wybranych towarów i usług, które zostały wymienione w załączniku nr 3. Jest to na przykład: ziemia ogrodnicza, książki, gazety, obrazki, inne wyroby przemysłu poligraficznego, materiały służące do remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych.  
  3. 5% stawka VAT obowiązuje dla towarów wymienionych w załączniku nr 10. Jest to większość produktów spożywczych, smoczki dla niemowląt i dzieci. Na liście są między innymi również produkty elektroniczne i informatyczne: dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej.
  4. 0% stawka stosowana jest dla WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz eksportu towarów. Zerowej stawce podlegają towary, które zostały wymienione w załączniku nr 8 oraz w przypadkach szczególnych określonych w art. 83 ust. 1.
  5. zw (zwolnienie transakcji z opodatkowania) nie jest wymieniona bezpośrednio w ustawie. Natomiast tego określenia używa się w przypadku sprzedaży towarów lub usług i dotyczy zwolnienia przedmiotowego VAT.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przyjęta w 2011 roku stawka 23-procentowego VAT-u jest jedną z najwyższych, jakie obowiązują na obszarze Unii Europejskiej. Wyższą stawkę podstawową płaci niewielu mieszkańców krajów europejskich. Są to: Węgrzy – stawka 27%, Islandczycy – stawka 25,5%, a także Chorwaci, Duńczycy, Norwegowie, Szwedzi w wysokości 25% oraz Finowie – podatek VAT wynosi 24%. Najniższa stawka VAT obowiązuje obywateli z Liechtensteinu i Szwajcarii. W Lichtensteinie wynosi 8%, a w Szwajcarii to 7,7%. W innych krajach na świecie nie ma ujednoliconej stawki podatku VAT. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie wysokość podatku VAT zależy od danego stanu.

Kto powinien skorzystać z kalkulatora VAT brutto/netto?

Odpowiedź jest prosta: każdy. To niezwykle proste narzędzie jest bowiem niezbędnym ułatwieniem pracy dla każdego przedsiębiorcy. Co można dowiedzieć się dzięki kalkulatorowi? Mechanizm obliczeniowy wskaże, jaką częścią kwoty (ceny) towaru lub usługi jest podatek VAT w danej stawce. Kalkulator VAT pomoże obliczyć kwotę po i przed uiszczeniem podatku. Jest to ważne w sytuacji, gdy podczas umowy znana jest tylko wartość netto transakcji. W tym wypadku kalkulator pozwoli szybko i precyzyjnie obliczyć całkowitą kwotę brutto z VAT. Natomiast w umowach, w których znajduje się zawarta całkowita stawka uwzględniająca VAT, można szybko wyliczyć kwotę netto do zapłacenia kontrahentowi przedsiębiorcy. Kalkulator podatku vat jest idealnym narzędziem dla każdej osoby, która chce sprawdzić, ile wynosi podatek za produkty i usługi, jakie akurat chcemy nabyć.

Kalkulator VAT jest bardzo uniwersalnym narzędziem. Na pewno pomoże zaoszczędzić czas przeznaczony na samodzielne obliczenia. Po drugie jest precyzyjny. Warto więc zastosować to narzędzie zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorca ma do czynienia z transakcjami zagranicznymi z błędnie wykazanym podatkiem VAT. Bardzo szybko i sprawnie w ten sposób zostanie określona realna i prawdziwa wartość podatku, którą przedsiębiorca musi zapłacić.